Przeprowadzamy badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IAS/IFRS), a także standardami amerykańskimi (US GAAP).


Usługi te obejmują w szczególności:
– badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
– badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
– przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych
– badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych

Współpracujący z Państwem zespół audytorski składa się zawsze z biegłego rewidenta oraz w miarę potrzeby odpowiedniej liczby asystentów. Zaletami świadczonych przez nas usług jest również stały kontakt pracowników Państwa firmy z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości, pojawiających się przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.Aby w szybki i prosty sposób otrzymać wstępną ofertę cenową na badanie sprawozdania finansowego Państwa firmy prosimy o uzupełnienie krótkiego formularza